كل عناوين نوشته هاي سعيد فرماني

سعيد فرماني
[ شناسنامه ]
هجرت يعني انسان، در شدنِ هميشگي اش ...... يكشنبه 89/2/19
روزت مبارک ...... يكشنبه 89/2/12
بررسي رابطه ي بين حمايت اجتماعي، شيوه ي دينداري و سبک هاي هويت ...... سه شنبه 89/2/7
اعتباريابي پرسشنامه (MTEBI) در دانشجو معلمان بيرجندي ...... سه شنبه 89/2/7
اعتبار يابي پرسشنامه شيوه ي دينداري در دانش آموزان و دانشجويان ش ...... سه شنبه 89/2/7
روز جهاني کتاب مبارک ...... دوشنبه 89/2/6
شرافتمندي علمي ...... يكشنبه 89/2/5
پيشنهاده ي تحقيق (پروپزال) ...... سه شنبه 89/1/31
مهارت هاي زندگي چيست؟ ...... دوشنبه 88/12/17
مهارت خود آگاهي ...... دوشنبه 88/12/17
مهارت کنترل خشم ...... دوشنبه 88/12/17
مهارت کنترل استرس ...... دوشنبه 88/12/17
مهارت جرات ورزي ...... دوشنبه 88/12/17
مهارت همدلي ...... دوشنبه 88/12/17
مهارت حل مساله ...... دوشنبه 88/12/17
   1   2      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها