كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) سعيد فرماني

سعيد فرماني
[ شناسنامه ]
مدل هاي انتظار- ارزش در انگيزش ...... يكشنبه 88/12/2
نظريه ها انگيزش در تعليم و تربيت ...... سه شنبه 88/11/27
روانشناسي فرهنگي ...... سه شنبه 88/11/27
زبان و تفکر ...... سه شنبه 88/11/27
ارتباط سبکهاي مقابله اي باهوش هيجاني در دانش آموزان ...... يكشنبه 88/10/13
بهبود در ارزشيابي مستلزم... ...... يكشنبه 88/10/13
مباني فلسفي و نظري ارزشيابي توصيفي ...... يكشنبه 88/10/13
تحولات دهه هاي اخير در حوضه نظريه هاي يادگيري و تاثير آن بر سنجش ...... يكشنبه 88/10/13
جايگاه و اهميت سنجش و ارزشيابي در آموزش و پرورش ...... يكشنبه 88/10/13
زنده باد ايمان ...... يكشنبه 88/10/13
مباني جامعه شناختي برنامه ريزي درسي ...... دوشنبه 88/10/7
مباني فلسفي برنامه ريزي درسي ...... دوشنبه 88/10/7
سيستم عصبي ...... دوشنبه 88/10/7
روش تحقيق در علوم تربيتي ...... دوشنبه 88/10/7
يادگيري و حافظه ...... دوشنبه 88/10/7
   1   2   3   4   5      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها