سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیستم عصبی

دوشنبه 88/10/7 1:45 صبح| سیستم عصبی | نظر

فایل پاور پوینت در مورد سیستم عصبی انسان را از اینجا دانلود کنید.

وظیفه سیستم عصبی

جمعه 88/10/4 1:5 صبح| وظیفه سیستم عصبی | نظر

وظیفه سیستم عصبی
سیستم عصبی سه وظیفه اصلی دارد: دریافت حواس، ترکیب داده‌ها واعمال حرکات. دریافت حواس هنگامی اتفاق میافتد که بدن از طریق نرونها، گلیا و سیناپسها به جمع آوری اطلاعات و داده‌ها میپردازد. سیستم عصبی از سلولهای عصبی قابل تحریک و سیناپسایی تشکیل میگردد که سلولها را به یکدیگر یا به مراکز سراسریدن و یا به سایر نرونها متصل میکنند. عملکرد این نرونها براساس تحریک و بازدارندگی است و هرچند سلولهای عصبی از لحاظ اندازه و مکان متفاوت هستند، ولی نحوه ارتباط بین آنهاست که تعیین کننده عملکرد آنها میباشد. این اعصاب محرکهای عصبی را از گیرنده‌های حسی به مغز و نخاع هدایت میکنند. پردازش اطلاعات درنهایت با ترکیب داده‌ها و منحصرا درمغزصورت میپذیرد. پس ازپردازش اطلاعات درمغز، فرمانهای عصبی ازطریق مغزو نخاع به ماهیچه‌ها و غدد هدایت میشوند که به این [فرایند] اعمال حرکت گفته میشود. سلولهای گلیا داخل بافتها یافت میشوند و قابل تحریک نیستند ولی به فرایند مایلناسیون، تنظیم یونی و مایع خارج سلولی کمک میکنند.
سیستم عصبی از دو بخش عمده تشکیل یافته‌است: سیستم اعصاب مرکزی و سیستم عصبی جانبی. سیستم اعصاب مرکزی شامل مغزو نخاع میشود. مغز مرکز فرمان بدن میباشد. سیستم اعصاب مرکزی داری مراکز مختلفی است که به دریافت حواس، اعمال حرکت و ترکیب داده‌ها تخصیص دارند. این مراکز را میتوان به دو بخش مراکز تحتانی (شامل نخاع و ساقه مغز) و فوقانی تقسیم کرد که با مغزازطریق عملگرها درارتباط هستند. سیستم اعصاب جانبی شبکه گسترده‌ای از عصبهای نخاعی و مغزیست که به مغزو نخاع متصل میباشند. سیستم اعصاب جانبی دربرگیرنده گیرنده‌های حسی است که به پردازش تغیرات محیط داخلی و خارجی کمک میکنند. این اطلاعات ازطریق اعصاب حسی داخلی به سیستم اعصاب مرکزی ارسال میشود. سیستم اعصاب جانبی به دو بخش سیستم اعصاب خودمختارو اعصاب ارادی تقسیم میشود. اعصاب خودمختارکنترل غیرارادی اندامهای داخلی، رگها، ماهیچه‌های قلبی وماهیچه‌های صاف را به عهده دارند. اعصاب ارادی کنترل ارادی پوست، استخوانها، مفاصل و ماهیچه‌های استخوانی را به عهده دارند. سیستم اعصاب مرکزی و جانبی درکناریکدیگرو به واسطه اعصابی که ازسیستم جانبی خارج و به سیستم مرکزی میپیوندند (و بالعکس)، انجام وظیفه میکنند.

وظایف عمومی سیستم اعصاب مرکزی
سیستم اعصاب مرکزی بزرگترین بخش سیستم عصبی است که شامل مغزو نخاع میشود. سیستم اعصاب مرکزی به همراه سیستم اعصاب جانبی، نقش بنیادینی درکنترل رفتار انسان ایفا میکند. سیستم اعصاب مرکزی به عنوان سیستمی که وقف پردازش اطلاعات و محاسبه حرکت مناسب درپاسخ به دریافت ورودی شده‌است، شکل گرفته‌است. دربسیاری از شاخه‌های تحقیقاتی، اعتقاد براین است که فعالیتهای حرکتی حتی بسی قبل از شکل گیری کامل حواس وجود دارند و حواس تنها نقش تاثیرگذاری غیرجبری بررفتار را دارند. این عقیده منجربه شکل گیری نظریه خودمختار بودن سیستم اعصاب مرکزی شده‌است.

وظیفه نرونها
ساختار نرونها درپردازش و انتقال سیگنالهای سلولی ازمهارت بالایی برخوردارند. نظربه تنوع وظایف نرونها دربخشهای مختلف سیستم عصبی، همانطور که انتظار میرود، تنوع زیادی درشکل، اندازه و ویژگیهای الکتروشیمیایی نرونها مشاهده میشود. به عنوان مثال، قطربدنه نرون میتواند بین ? تا ??? میکرومترباشد. بدنه نرون بخش مرکزی آن محسوب میشود. بدنه نرون دربرگیرنده هسته سلول است و درنتیجه بخش اعظم تولید پروتیین درآن صورت میپذیرد. قطرهسته نرون بین ? تا ?? میکرومترمیباشد. دندریتهای یک نرون زایده‌های سلولی با شاخه‌های فراوان هستند و درمقام تشیبه ازاین شکل وساختاربه عنوان درخت دندریتی نام برده میشود و جایی است که بخش عمده دریافت ورودی به نرون صورت میپذیرد. هرچند خروج اطلاعات (از دندریت به سایر نرونها) هم میتواند صورت پذیرد (به جز در سیناپس شیمایی که از بازگشت محرک به علت نبود گیرنده‌های شیمایی در اکسون و اینکه دندریتها قادر به ترشح محرکهای عصبی شیمیایی نیستند، ممانعت میشود). [این فرایند] علت یک طرفه بودن جریان ضربه عصبی را آشکارمیکند.اکسون سازه‌ای باریکتر و کابل مانندست که طول آن میتواند دها، صدها و یا حتی دها هزاربار بیش از قطربدنه نرون ادامه پیدا کند. اکسون وظیفه انتقال پیامهای عصبی را به خارچ نرون به عهده دارد (و برخی اطلاعات را نیزبه نرون باز میگرداند.). بساری از نرونها تنها یک اکسون دارند، ولی این اکسون در اکثر موارد شاخه‌های فراوانی تولید میکند که اجازه ارتباظ با سلولهای متعددی را برای نرون فراهم میکند. بخشی از اکسون که از بدنه نرون منشعب میشود، پشته اکسون خوانده میشود. پشته اکسون جدا ازاینکه یک سازه آناتومیک میباشد، آن قسمت ازنرون است که بیشترین تراکم کانالهای سدیمی متغییربا ولتاژ را دارا میباشد. این خاصیت باعث میشود که این بخش راحتتر از سایر قسمتهای نرون قابل تحریک باشد و آنرا به محل ایجاد ضربه اکتریکی درنرون تبدیل میکند: از لحاظ نرولوژیکی این بخش بالاترین آستانه هیپرپلاریزه شده پتانیسل عمل را دارا میباشد. با وچود اینکه نرون و هیلاک نرون عموما درارسال اطلاعات دخیل هستند، این بخش نرون میتواند از سایر نرونها هم اطلاعات دریافت نماید. پایانه اکسون، ساختاری درانتهای اکسون است که به طورتخصصی برای آزاد کردن مواد شیمایی فرستنده‌های عصبی و ارتباط با [سایر] نرونها استفاده میشود. تقسیم بندی کانونی نرون وظایف مشخصی را به هرقسمت نسبت میدهد ولی دندریتها و اکسونها غالبا عملکردی متفاوت با وظایفی که به صورت اسمی به آنها نسبت داده میشود، دارند. ضخامت اکسونها و دندریتهای موجود درسیستم اعصاب مرکزی، عموما درحدود یک میکرومتر است، درحالیکه ضخامت برخی از اکسونها و دندریتها درسیستم اعصاب جانبی بسیار بیشتر است. قطر بدنه نرون غالبا ?? تا ?? میکرومتر میباشد که خیلی بزگتر از هسته سلول درون خود یدنه نرون نیست. بلندترین اکسون نرونهای حرکتی در بدن انسان که انتهای نخاع به انگشتان پا را متصل میکند، میتواند به بیش از یک متر برسند. برخی نرونهای حسی اکسونهایی دارند که از انگشتان پا تا ستون فقرات امتداد میابند و در افراد بالغ به بیش از ??? متر میرسند. در زرافه‌ها برخی اکسونها که در راستای گردن [زرافه] امتداد میابند، به چندین متر میرسند. بیشتر اطلاعات ما در مورد کاریی اکسونها با مطالعه اکسون غول پیکر ماهی مرکب بدست آمده‌است که نظر اندازه بزرگش (ضخامت ??? تا ? میلیمتر و طول چندین سانتیمتری) برای مطالعات آزمایشگاهی ایده آل می‌باشد.
وظیفه نرونهای حسی درون بر اطلاعات را از بافتها و اندامها به سیستم اعصاب مرکزی منتقل میکنند. نرونهای بیرون برپیامها را از سیستم عصبی مرکزی به سلولهای عملیاتی منتقل میکنند، به این نرونها، بعصا نرونهای حرکتی هم گفته میشود. نرونهای رابط وظیفه متصل کردن بخشهای متفاوت سیستم اعصاب مرکزی را به عهد دارند. تقسیم یندی درون بر و بیرون بربه طورکلی برای نرونهایی که یه ترتیب به مغز منتقل و از آن خارج میکنند نیز اطلاق میشود.


ساختار دستگاه عصبی

شنبه 87/9/2 5:58 عصر| ساختار دستگاه عصبی، هسته مغز، دستگاه لیمبیک_قشر مغز، مخ | نظر

ساختار دستگاه عصبی                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلول های تشکیل دهنده سیستم عصبی  :   

-نورون           2-گلیا                       

نورون : واحد اساسی دستگاه عصبی.                                                                    

  نورون از سه قسمت اصلی  تشکیل شده :        

1-دندریت  2-جسم سلولی  3-اکسون 

انواع نورون :                                            

1-نورون حسی 2-نورون حرکتی  3-نورون رابط                                                             

 

 

 

 

 

 

نخاع:رابط بین دستگاه عصبی محیطی ومرکزی است                                                                                                                               

هسته مغز شامل 7قسمت می شود :

1-بصل النخاع: کنترل تنفس وتنظیم بازتاب را به عهده دارد

2-پل مغزی: درکنترل خواب وانگیختگی اثر دارد.          

3.مخچه : ساختار گردی دارد ونقش مهمی در هماهنگی ایفا میکند.

4-تالاموس: اطلاعات بدست امد ه از گیرنده های حسی را دسته بندی کرده وبه قشر مخ هدایت می کند.

5-هیپو تالاموس: تنظیم هیجانات وپاداش وهدایت دستگاه غدد درون ریز را به عهده دارد

6-غده ی هیپو فیز : بر دستگاه غدد درون ریز اثر دارد وبه تنظیم تولید هورمون ها میپردازد.                           

7-تشکیلات شبکه ای: به تنظیم حالات برانگیختگی         وهشیاری می پردازد.                               

                                                                                                   

دستگاه لیمبیک :                      

شبکه گسترده ای از نورون ها که تالاموس وهیپو تالاموس را به بخشهایی از قشر مخ متصل میکند . در حافظه .یادگیری. واحساسات نقش مهمی دارد.از دو سازه اصلی تشکیل شده:

1-هیپوکامپ(دم اسبی): در ثبت وقایع وتغییررفتار نقش دارد.

بادامه : مرکز تشخیص خطر است .درکنترل واثر گذاری بر فعالیت ها واحساسات نقش دارد.                                                                                        

2سازه کوچکتر لیمبیک:                                     

1-2فورمیکس وپاراهیپو کمپوس

2-2شیارهای کمربندی مغز

                                                                                           

 

 

 

 

قشرمخ:

عالیترین ناحیه پیش مغزاست .عالی ترین کارهای ذهنی  چون فکرکردن وبرنامه ریزی را به عهده دارد .

دونیکره دارد که هر کدام شامل چهار لوب است:

1-لوب پیشانی : درکنترل ماهیچه های حرکتی .هوش وشخصیت دخالت دارد.                                 

2-لوب پس سری : در بینایی نقش دارد وبه ما امکان تشخیص اشیا رامیدهد.

3-لوب گیجگاهی: در شنیدن .پردازش زبانی وحافظه دخالت دارد.

 4-لوب اهیانه ای: در ثبت موقعیت فضایی.توجه وکنترل حرکت دخالت دارد.در ادراکات حسی نیز نقش دارد

 

از لحاظ کارکرد مخ به 5ناحیه تقسیم می شود:                                                         

1.ناحیه حسی : براحساسات ما نظارت می کند وجایگاهش در قطعه اهیانه ای است.                                         

2.ناحیه حرکتی اولیه: در حرکات ارادی نظارت دارد.و در قطعه پیشانی قرار گرفته .                                 

3.ناحیه بینایی اولیه: درقطعه پس سری است                  

4.ناحیه شنوایی اولیه: درقطعه گیجگاهی قرار دارد.          

5.نواحی ارتباطی: درقطعه پیشانی قرار دارد.در فرایندهای فکری مثل مسئله گشایی دخیل است.                      

 منابع:

1)سانتراک((زمینه روانشناسی))ترجمه مهرداد فیروز بخت،تهران،رسا1383

2)هیلگارد((زمینه روانشناسی))ترجمه براهنی وهمکاران،تهران ،ارجمند 1384

                                                          

 

                                                     تهیه :ندا شیرزادی

           

 

 


انتقال دهنده های عصبی

چهارشنبه 87/8/29 4:34 عصر| انتقال دهندههای عصبی، ضایعات مغزی، روانشناسی رشد | نظر

انتقال دهنده های عصبی

1استیل کولین(ACH) : بازدارنده وتحریکی است.                                                

این پیک درجایی از مغز به نام هیپوکامپ بسیار فراوان است.این ناحیه در تشکیل خاطرات تازه نقش دارد.

بیماری آلزایمر که بیشتر سالمندان را گرفتار می کند و به صورت اختلال حافظه و سایر کارکردها ی شناختی ظاهر می شود ناشی از تباهی سلولهای سازنده استیل کولین است.

هر چه مغز کمتر استیل کولین بسازد زوال حافظه بیشتر است.

 

2-نوراپی نفرین : بازدارنده وتحریکی است.

از پایانه های آکسونی نورونهای  پیش سینابسی ترشح می شود همچنین به همراه اپی نفرین از غده فوق کلیوی نیز ترشح می شود.

ماهیچه های قلب،روده هاو مجاری ادراری را تحریک می کند.

این پیک هوشیاری را کنترل می کند،کمبود آن باعث افسردگی و ازدیاد آن باعث هیجان زدگی می شود.

استرس باعث آزاد شدن نور اپی نفرین می شود.

نوراپی نفرین و استیل کولین هر دو حالت خواب و بیداری را تنظیم می کنند.

3-گابا(GABA): بازدارنده است.

دردستگاه عصبی مرکزی یافت میشود و به وسیله پایانه های عصبی در نخاع  ترشح می شود.

گابا جلوی شلیک بسیاری از سلول های عصبی را می گیرد.

پایین بودن سطح گابا و اضطراب با یکدیگر رابطه دارد . والیوم و دیگر داروهای ضد اضطراب گابا را افزایش می دهد.

داروهایی که این مولکول را در مغز بالا می برند به کنترل صرع و هانتینگتون کمک میکند.

4-دوپامین: در کنترل حرکات ارادی نقش دارد . روی خواب ،خلق، توجه و یادگیری اثر دارد.

افزایش دو پامین منجر به بیماری اسکیزوفرنی و کمبود آن موجب پارکینسون می شود.

مخدر ال پا ماده ای است که به وسیله آن به دو پامین تبدیل می شود و جلوی پیشرفت پارکینسون را می گیرد.

5-سرتونین: بازدارنده است.

در تنظیم حالات خواب، خلق،توجه، ویادگیری دخالت دارد.

پایین بودن سرتونین با افسردگی رابطه دارد.

خشونت، افسردگی ،بی هدفی و خودکشی همگی با نوسان این پیک رابطه دارد.

 

6-گلوتامات: پیک عصبی تحریکی است.

در یادگیری و حافظه نقش دارد.

بیش از هر پیک دیگر در نورون های سیستم عصبی مرکزی یافت می شود.

این گیرنده از روی ماده شیمیایی خاصی شناسایی و به کارگرفته می شودکه(NMDA)نامیده می شود.

مخصوصا نورون های هیپوکامپ  سرشار از این ماده شیمیایی هستند.

 

7-آندورفین ها: پلی پپتیدهایی که نقش تحریکی دارند.

زنجیره هایی از اسید آمینه که به عنوان انتقال دهنده عصبی عمل می کند.

آندورفین ها در تسکین درد ،تنظیم اشتها، حافظه، رفتار جنسی ،فشار خون،خلق و حرارت بدن  نیز نقش دارد.

آنکفالین ها نوعی از آندورفین ها هستند که باز به حالت طبیعی در مغز تولید می شوند.

آنکفالین مانند اندورفین درد را تسکین می دهد اما قدرت درد زدایی آن ضعیف تر و کوتاهتر است.

سطح آندورفین ها در دوندگان مسافت های طولانی ،زنان در حال زایمان و اشخاصی که در تصادفات  یا شوک هستند افزایش می یابد.

 

 

اختلالات مغزی

 

صدمه ها ،بیماریها و مواد شیمیایی مختلف میتواند بر سیستم عصبی اثر سوءبگذارد .

اختلالات مغزی به دو دسته حاد و مزمن تقسیم شده اند:

1-اختلالات حاد: به علت نارسایی در کنش رخ میدهد وممکن است نتیجه عواملی چون تب شدید،نارسایی تغذیه و مسمویت های دارویی باشد.

2-اختلالات مزمن: درنتیجه صدمات،بیماریها،داروها و شرایط دیگری است.

1   -اختلالات ناشی از عفونت: باورود باکتری ها یا ویروس ها به مغز بافت عصبی از بین میرود و منجر به اختلالاتی چون سیفلیس و انسفالوپاتی مغزی میشود.

2-اختلالات ناشی از تومورهای مغزی : تکثیر لجام گسیخته یاخته های گلیایی علت اصلی تومورهای مغزی است.

تومور های خطرناک:موجب زوال بافت مغز میشود.

تومور های بی خطر:فقط باعث فشار آوردن به مغز میشود ومخرب نیستند.

3-اختلالات ناشی از ضربه های مغز: دراثر افتادن ،انفجار و تصادفات و... اتفاق می افتد.که عبارتند از:

1-ضربه های خفیف بر مخ.

2-کوفتگی و ضربه سخت بر مخ.

3-پارگی مخ.

4-اختلالات ناشی از سموم و نارسایی های متابولیکی: مثل کمبود غذایی،عدم ترشح غدد و فشار جراحی یا زایمان .

5-اختلالات دوران کهولت:

1-سایکوز پیری:مثل آلزایمر،پارکینسون،پیک و...

2-تصلب شرایین مغزی:مثل سکته های مغزی.

 

ضایعات بخش های مختلف مغز

 

تالاموس: اختلال حواس،تاخیر در درک محرکات حسی و اختلال در حرکات ارادی.

هیپوتالاموس: اختلال در عملکردسیستم عصبی خود کارورفتار تکانشی ،اختلال در تنظیم درجه حرارت بدن،اختلال در چرخه خواب و بیداری،اختلال در تغذیه مانند بی اشتهایی و پراشتهایی و اختلال در تعادل آب و الکترولیت که منجر به دیابت میشود.

 

منایع :

1)سانتراک((زمینه روانشناسی))ترجمه مهرداد فیروز بخت،تهران،رسا1383

2)براهنی،محمد نقی((زمینه روانشناسی))تهران،رشد1378

3)مومنتهالر،مارک((تشخیص افتراقی بیماریهای مغز واعصاب))ترجمه سیامک میلانچیومحمد رضا مجیدی،تهران،دانشگاه شاهد1373

4)هرنگهان،بی آرواولسون،ام اچ((مقدمهای برنظریه های یادگیری 1384))ترجمه علی اکبر سیف نشر دوران

 

 

 

                                           تهیه : فاطمه ابوطالبی  و زهرا رجب پور

 

  


رسش مغز (بلوغ و تحولات پیری)

سه شنبه 87/8/28 2:49 عصر| رسش مغز، تحولات مغز در بلوغ، تحولات دستگاه عصبی در پیری | نظر

رسش مغز در دوره نوجوانی

 

(بلوغ اساسا در مغز روی میدهد)

 

مغز به غیر از هدایت رشد و نمو بدن و نظام باز تولید فرماندهی رفتار کودک برای جدایی از وابستگی و حرکت به سوی استقلال را برعهده دارد اما بدون تردید عملکرد مغز متاثر از عواملی مانند جریانهای هورمونی سازمان روانی فرد و زمینه های اجتماعی فرهنگی است

تغییرات  دستگاه عصبی

 

الف - تغییرات شبکه نورون ها:

 1. افزایش عمومی وزن محیط مغزی
 2. فرایند رشد عصبی مربوط به جدا شدن سیناپس ها: یعنی تغییر ارتباطات میان سلولهای مغزی که منجر به جدا شدن مدار ها و در نتیجه عملکرد های مغزی میشود.به دو صورت شکل میگیرد.                                                  

        2-1:از بین رفتن برخی از سلولهای عصبی و تغییر الگوی جریان مغزی به عنوان قسمتی از رشد        

        2-2:زنده ماندن و بقای بقیه  سلول های  عصبی و قطع رابطه آنها با سلول های مجاور : این تغییر مدارهای عصبی بر مراکز زبانی .رفتاری و عاطفی تاثیر میگذارد.

 1. انشعاباتی که دندریت ها ایجادمیکنند
 2.   ایجاد و تکامل سیناپسی  :-ژنتیک:با یک برنامه خاص ارتباط نورونی  ایجاد میکند. تجربه:رفتار جدید درصورت تکرار موجب ایجاد یک شبکه بین نورونی میشود- جریانهای شیمیایی: جاذبه میان دو سلول مبتنی بر انتقال دهنده نورونی است
 3. .ارتباط یافتن شبکه های نورونی قبلی و شبکه های نورونی رقیب

 ب – تداوم میلینه شدن: کورتکس قدامی و نواحی مربوط به زیر گیجگاهی وآهیانه ای میلینه میشوند .این نواحی در هماهنگ سازی برنامه ریزی  روانی کلامی توجه به نظم بخشیدن به رفتار و ترتیب حرکتی است .

ج – تجدید سازمان جسم پینه ای :جدا شدن شبکه های عمومی تر و در هم آمیخته تر و ایجاد شبکه های تخصصی تر.

د – استقلال نیم کره ای :نیم کره ها مستقل تر از هم میشوند و کارشان تخصصی تر میشود.

ح- رسا شدن نظام یا ارتباطات:                            

1- رشد زبان به عنوان یک ابزار  درونی. 2 - افزایش حافظه کاری بر اثر رسا شدن قسمت جلو مغز(پیشانی).3- کنترل شناختی رفتار در اثر ملینی  .4- تغییر در ارتباطات و شبکه های سیناپسی و رسا شدن  قسمت جلو مغز 5- رشد شناختی که درا ثر رسا شدن قسمت  جلو مغز و بالندگی عملکرد نظام هماهنگ کننده است   .6-رشد آگاهی در سطح بالاتر از خود

دانه استاس رشد آگاهی از خود را مربوط به  کورتکس قدامی و عملکرد های هماهنگ کننده آن میداند .                                             

تغییرات مربوط به رسا شدن مغز شامل موارد زیر است

 1. از بین رفتن سلولها .
 2. جدا شدن ارتباطات سیناپسی و ایجاد ارتباط جدید سیناپسی که از این طریق مدارها و شبکه های جدید در مغز به وجود می آید و اینها در مقایسه با نظامهای عمومی و نارس ویژگیهای اختصاصی بیشتری دارد .
 3. تغییر سازمان عمومی به اختصاصی در مغز.در بر گیرنده جسم پینه ای است که دو نیم کره را به هم ارتباط میدهد و آنها را با هم هماهنگ میکند .

 تحولات مغز در دوره پیری

وزن مغز در طول سالهای بزرگسالی کاهش می یابد .این کاهش بعد از 60 سالگی به علت از بین رفتن نورون ها وبزرگ شدن بطنها ی درون مغز بیشتر میشود ودر 80 سالگی به 5-10%کاهش میرسد .کاهش نورون هادر سراسر قشر مخ به میزان مختلف ودر مناطق متفاوت آن روی میدهد .در مناطق شنوایی ، بینایی وحرکتی بالغ بر50%درصد نورون ها از بین میروند .در مقابل بخشهایی از قشر مخ مانند قطعه پیشانی که مسئولیت نظم بخشیدن به اطلاعات ، قضاوت وتفکر را بر عهده دارند خیلی کمتر تغییر میکنند .علاوه بر قشر مخ مخچه تغریبا 25%نورونها خود را از دست میدهد .سلولهای گلیال که رشته های عصبی رامیلین دار میکنند نیز کاهش می یابند واز این رو در کاهش توانایی دستگاه عصبی مرکزی دخالت دارند.

 

دستگاه خود مختار نیز ضعیف تر میشود (برای مثال بدن سخت تر میتواند با تغییرات دمای مخیط خود را وفق دهد )و در مقایسه با دوران جوانی هورمونها استرس بیشتری به داخل خون آزاد میکند .این تغییرات میتواند سبب ضعف دستگاه ایمنی واختلال خواب در سالخودگان باشد .

مغز میتواند برخی از این ضعف ها را جبران کند .نورونهای کهنه بعد از تخریب سایر نورونها سیناپسهای جدید تشکیل دادند .ورزش میتواند گردش خون در مغز را افزایش دهد  وبه حفظ ساختارهای مغز وتوانایی های رفتاری کمک کند

 

شگفتیهای مغز

 یکی از ویژگی های شگفت آور رشد مغز این است که چون نورونهای در حال رشد  برای این اتصالات سیناپسی به فضای کافی نیاز دارند بسیار از نورونها مجاور در هر منطقه ای از مغز میمیرند .خوشبختانه در دوره پیش از تولد نورون های اضافی خیلی بیشتر از تعدادی که مغز نیاز دارد تولید میشوند.

 سلولهای قشر مخ انعطاف پذیرند اگر در آغاز کودکی صدمه ای به بخشی از مغز وارد شود دیگر بخشها میتوانند وظایف آن بخش را انجام دهند .هر چقدر سن بالا تر میرود انعطاف پذیری مغز کم تر میشود

 

منابع:

1)برک،لوراای((روانشناسی رشد.ج2))ترجمه یحیی سید محمدی،تهران ارسباران1385

2)لطف آبادی،حسین((روانشناسی رشد.ج2))،تهران سمت1385

                                   

                         تهیه : سعید فرمانی و حلیمه ابراهیمی


رسش دستگاه عصبی از زمان تشکیل نطفه تا بلوغ

سه شنبه 87/8/28 2:40 عصر| رسش مغز، بازتابها، جانبی شدن | نظر

   رسش مغز

                                                                                                                             

رسش مغز قبل از تولد                                                                                     

 

به گامت بارور شده توسط اسپرم تخمک میگویند.تخمک وقتی که به رحم مادر میچسبد دارای دو لایه است .لایه بیرونی ولایه درونی.لایه بیرونی تخمک به سه لایه دیگر تقسیم میشود .1-مزودرم .2-اندودرم.3-اکتودرم.

 سیستم  عصبی از لایه اکتودرم به وجود می آید

 

مراحل رشد قبل از تولد

 1. مرحله زیگوت(باروری تا سه هفته):هنوز سیستم عصبی شکل نگرفته .
 2. مرحله رویان(سه تا هشت هفته):رشد سریع دستگاه عصبی آغاز تولید سلولهای عصبی-عدم وجود فعالیت حرکتی یا عصبی .
 3. مرحله جنین(هشت ماهگی تا تولد):رشد سریع دستگاه عصبی - تکمیل تعداد سلولهای عصبی و سپس رشد آنها – وجود حرکات باز تابی که تابع نخاع شوکی و ساقه مغز است .

 مراحل رشد قبل از تولد با نگاهی دقیق تر

 1. 2-8هفتگی(رویانی): مغز ونخاع شوکی ابتدایی نمایان میشوند
 2.  نیمه دوم ماه اول :همزما ن با پیدایش 3لایه سلولی (مزودرم –اندودرم –اکتودرم)دستگاه عصبی تشکیل میشود (ازلایه اکتودرم).اکتودرم برای ایجاد مجرای عصبی تا میشود که نخاع شوکی ومغز ازآن بوجود می آید.
 3. 9-12هفتگی: افزایش سریع در اندازه بدن ،دستگاه عصبی ،اندامها وعضلات سازمان یافته ومتصل میشوند (تواناییهای رفتاری جدید ، لگد زدن ، انگشت مکیدن ، دهان باز کردن وتمرین تنفس)
 4. 13-24هفتگی: تعداد نورونها مغز کامل شده است
 5. 25-38هفتگی: رشد سریع مغز باعث میشود که تواناییهای حسی ورفتاری گسترش یابند

 دوره جنینی(ماه سوم): اندامها عضلات ودستگاه عصبی شروع به سازمان یافتن ومتصل شدن میکنند (جنین لگد میزند دستهایش را خم میکند ومشت میکند ، انگشتان پاهایش راخم میکند دهانش را باز وبسته میکند وحتی شستش را میمکد)

دوره سه ماهه سوم : مقطع زمانی که جنین میتواند زنده بماند .اگر نوزاد بین ماه 7-8 متولد شود معمولا به کمک تنفسی نیاز دارد گرچه مرکز تنفسی مغز جا افتاده است  کیسه های ریز هوا در ششها برای مبادله دی اکسید کربن با اکسیژن هنوز آماده نیستندد

                                                                                                    

نکته:

به نظر تانر پس از هفتمین ماه زندگی هیچ یاخته عصبی تشکیل نمیشود اما سلولها وفیبر ها ی عصبی بزرگ تر میشوند وظاهرا آنها به گونه ای متفاوت تغییر می یابند

در سن 3ماهگی زندگی درون رحمی قشر  بندی مخ صورت گرفته وظاهرا همان است که در بزرگسالی دیده میشود .از آن پس سسیتوپلااسم سلولها افزایش می یابد .

 

رسش مغز در کودکی

 

نوباوگی ونو پایی(تولد تا2 سالگی)

 

هنگام تولد مغز از هر ساختار دیگر جسمانی به اندازه بزرگسالی آن نزدیکتر است. مغز در هنگام تولد 30%وزن آن در بزگسالی است .

 ترتیب رشد مناطق مغزی با ترتیب ظاهر شدن تواناییها گوناگون در کودکان در حال رشد مطابقت دارد .مثلا رشد سیناپسی در قشر شنوایی وبینایی از 3-4ماهگی (پس از تولد)تاپایان سال اول زندگی روی میدهد یعنی دوره ای که ادراک بینایی وشنوایی به نحو چشمگیری رشد میکند  .

بعد از تولد نورونها شبکه ای پیچیده اتصالات سیناپسی را تشکیل میدهند.

ازبین مناطقی که مسئول حرکت بدن هستند نورونهایی که سرو دستها راکنترل میکنند قبل از نورونها یی که که تنه وپاهاراکنترل میکنند اتصالات تشکیل میدهند.

یکی از آخرین مناطق قشر مخ که رشد میکند ومیلین دار میشود قطعه های پیشانی است که مسئولیت تفکرخصوصا هشیاری،بازداری تکانه ها وتنظیم رفتار ازطریق برنامه ریزی رابرعهده دارد .

 جریا ن تمایز وتفکیک سلولهای عصبی که شامل بزرگ شدن  سلولهای عصبی –شکل گیری ارتباط هر نورون با نورون دیگر وآغاز به عمل است پس از تولد شروع میشود واحتمالا تا سنین بزرگسالی ادامه می یابد .بخشی از این جریان بدو ن تاثیر محرک های بیرونی است اما غالبا تجارب فرد در انتخاب –نگهداری وقوت بخشیدن به ارتباطات خاص میان نورون ها نقش مهمی را ایفا میکند .

 

جانبی شدن وانعطاف پذیری قشر مخ :

 هنگام تولد نیم کره ها جانبی شدن راآغاز کرده اند .اغلب نوزادان وقتی به صداهای گفتاری گوش میکنند در نیکره چپ فعالیت امواج الکتریکی بیشتری نشان میدهند در مقابل نیمکره راست به صداهای غیر گفتاری ومحرکهایی مثل مایع ترش مزه بیشتر واکنش نشان میدهد .جانبی شدن در 8-10 سالگی کامل میشود .مغز جانبی شده قطعا انطباقی است .جانبی شدن مغز در مقاسیه بازمانی که هردو طرف قشر مخ دقیقا وظایف یکسان انجام میدادند تنوع بسیار بیشتر استعداها راممکن میسازد

در سال اول تراکم سیناپسی افزایش می یابد ولی در 10 ماهگی متوقف میشود واز یک سالگی تا پایان عمر کاهش می یابد .این بدان معناست که مهارتهای دانشی که کودکان خرد سال می آموزند غالبا همراه است با گسترش وتقویت بر خی سیناپسها ومحدود شدن برخی دیگر نه اضافه شدن سیناپس جدید .

رسش طبیعی زمینه لازم رابرای بروز کنشهای روان شناختی فراهم میکند ولی شرایط تحریک کننده محیطی برای پیشرفت وادامه آن لازم است

هر توانایی(حرکتی –کلامی شناختی...)مربوط به مراکز خاصی از مغز میشود وتا آن مراکز مغزی رشد نکرده آن توانایی بروز پیدا نمیکند وآموزش هم فایده ای ندارد .

عملکرد های انسان محصول تعامل پیچیده سخت افزار زیستی مغز ونظام عصبی وسایر اندامها ومجموعه وسیع وگوناگونی از وقایع خارجی است  که ذهن وبدن آدمی را به خود مشغول میدارد

 

جهشهای رشد مغز ودورههای حساس رشد :

 دوره های حساس برای مغز زمانی است که تشکیل سیناپسها به اوج خود رسیده هاند وآماده اند تااز محیط محرکاتی را دریافت کنند ومحرومیت حسی بررشد مغز تاثیر سو فراوانی دارد .چندین جهش در قطعه پیشانی که به تدریج به سایر نقاط مغز گسترش مییابد در سال اول زندگی یافت میشود

3-4 ماهگی :به صورت ارادی کودک به سوی اشیا دست دراز میکند

حدود 8ماهگی :سینه خیز رفتن وجستجو برای اشیا پنهان راآغاز میکند

حدود 12 ماهگی راه میروند ورفتار جستجوگرانه پیشرفته تری نشان میدهند

5/1-2 سالگی :زبا ن شکوفا میشود

جهشهای دیگر در 9-12-15-18سالگی بروز میکند وبیان گر پیدایی واصلاح تفکر انتزاعی است

 تولید انبوه سیناپسها میتواند علت جهشهای رشد مغز در 2سال اول زندگی باشد .رشد شبکه های عصبی وپیچیده وکارامد تر  به علت کاهش سیناپسی –میلین دار شدن واتصالات دروتر بین قطعه های پیشانی وسایر مناطق مغزی میتواند سایر جهش های مغزی را توجیه مند .البته محققین معتقدند آنچه به رشد مغز کودک در هر یک از این دوره های حساس رشد کمک میکند تجربه است

بازتابها

        بازتابها منظم تریت الگوهای رفتاری نوزاد هستند .اغلب بازتابهای نوزاد در 6ماه اول ناپدید میشوند .محققین معتقدند علت آن این است که با رشد مغز        کنترل ارادی بر رفتار به تدریج افزایش می یابد .

بازتاب جستجوی سر پستان

بازتاب مورو

بازتاب شنا

بازتاب بابینسکی

بازتاب داروین

بازتاب راه رفتن

بازتاب ته پا

 

اوایل کودکی 2-6سالگی :

 مغز از 70%به90%وزن خود در بزرگسالی افزایش میابد .با ادامه میلنه دار شدن وکاهش سیناپسی کودکان در انواع مهارتها نظیر هماهنگی جسمانی ادراک توجه حافظه  زبان تفکر منطقی وتخیل پیشرفت میکنند

نیمکره ها: نیمکره ها با سرع متفاوتی رشد میکنند نیم کره چپ در اغلب کودکان بین 3-6 سالگی جهش رشدی چشمگیری دارد وبعد وضعیت ثابتی به خود میگیرد (مهارتهای زبان که معمولا در نیمکره چب جای دارند در اوایل کودکی با سرعت چشمگیری رشد میکنند ).در مقابل نیمکره راست در اوایل واواسط به کندی رشد میکند ودر 8-10 سالگی جهش کمی دارد (مهارت های فضایی مانند یافتن مسیر از محلی به محل دیگر –کشیدن تصاویر –تشخیص دادن اشکال هندسی به تدریج در دوران کوکی ونوجوانی پرورش می یابند

 

2-6سالگی

      علاوه بر کرتکس سایر قسمت های مغز در اوایل کودکی رشد خوبی میکنند.

در عقب وپایه مغز مخچه قرار دارد .رشته هایی که مخچه را به قشر مخ وصل میکند بعد از تولد میلین دار میشوند ولی این فرایند تا 4 سالگی کامل نمیشود

ساخت شبکه ای :یکی از ساختار های مغز که گوش به زنگ بودن وهشیاری را حفظ میکند در اوایل کودکی تا نوجوانی میلین دار میشود 

جسم پینه ای میلین دار شدن جسم پینه ای تا پایان سال اول زندگی آغاز نمیشودد .در 4-5سالگی رشد آن خیلی پیشرفت کرده به کارایی تفکر کمک میکند

 

6-11سالگی

     در 6سالگی مغز به90%وزن آن در بزرگسالی میرسد وبد نآهسته به رشد خود ادامه میدهد.

در این دوران مغز به دو تغییر اساسی در پردازش اطلاعات کمک میکند

افزایش توانایی پردازش اطلاعات :بین 6-11 سالگیزمان لازم برای پردازش اطلاعات در انواع تکالیف شناختی کاهش می یابد .این از افزایش سرعت تفکر براساس تغییرات در مغز خبر میدهد که احتمالا علت آن ادامه میلین دار شدن وکاهش سیناپسی در مغز است

افزایش بازداری شناختی :گرچه بازداری شناختی یعنی مقاومت کردن دربرابردخالت  اطلاعات نامربوط –از زما ن نوباوگی به بعد بهبود می یابد .دراواسط کودکی پیشرفت چشمگیری دارد .اعتقاد براین است که علت بازداری شناختی رشد بیشتر قطعه پیشانی قشر مخ است .بازداری شناختی با پاک کردن اطلاعات غیر ضروری از حافظه فعال به مهارت های پردازش اطلاعات کمک میکند  .

منابع:

1)برک، لوراای((روانشناسی رشد.ج1)) ترجمه یحیی سیدمحمدی،تهران،ارسباران1385

2)لطفآبادی،حسین وهمکاران((روانشناسی رشد.ج1))تهران،سمت1385

3)منصور،محمود((روانشناسی ژنتیک)) تهران،سمت 1385

 

                                      تهیه : سعید فرمانی  و حلیمه ابراهیمی


پیوند به سایت های مرتبط با تعلیم و تربیت