سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اعتباریابی پرسشنامه (MTEBI) در دانشجو معلمان بیرجندی

سه شنبه 89/2/7 2:59 صبح| پرسشنامه، تحقیق، اعتباریابی، خودکارامدی، دانشجو معلمان | نظر

قابل توجه تمامی کسانی که به نحوی دراعتباریابی این پرسشنامه مشارکت داشته اند
معرفی پرسشنامه
در سال 1990 انوچ و ریگز  برای سنجش خودکارامدی تدریس معلمان و دانشجو معلمان دست به تهیه پرسشنامه ای زدند. این پرسشنامه دو فرم داشت. فرم (STEBI-A)  برای سنجش خودکارامدی معلمان ابتدایی ساخته شده و دارای 23 آیتم با گستره پاسخ 5 سطحی (از کاملا موافقم=5 نمره تا کاملا مخالفم=1 نمره) و دو خرده مقیاس بود. خرده مقیاس (GET)  برای سنجش خودکارامدی عمومی تدریس و خرده مقیاس (PET)  برای سنجش خودکارامدی شخصی تدریس بود. انوچ و ریگز آلفای هر دو خرده مقیاس را به ترتیب 92 /. و 77/. اعلام کردند. با تغییر جملات و افعال فرم (STEBI-A) به زمان «آینده»، فرم (STEBI-B)  برای سنجش عقاید خودکارامدی تدریس دانشجو معلمان ساخته شد. این فرم نیز مانند فرم (STEBI-A) دارای 23 آیتم و دو خرده مقیاس (GET) و (PET) بود (به نقل از انوچ و همکاران، 2000).
پرسشنامه های زیادی از فرم های (STEBI) استخراج شده است. انوچ و همکاران (2000) پرسشنامه خودکارامدی دانشجو معلمان در تدریس ریاضی (MTEBI)  را از روی فرم (STEBI-B) ساختند. این مقیاس در شکل اولیه خود دارای 23 آیتم با گستره پاسخ 5 سطحی (از کاملا موافقم=5 نمره تا کاملا مخالفم=1 نمره) و دو خرده مقیاس بود. خرده مقیاس (PMTE)  برای سنجش کارامدی تدریس ریاضی که 13 ایتم داشت. خرده مقیاس (MTOE)  که انتظار نتایج تدریس دانشجو معلمان را می سنجید و دارای 10 آیتم بود. تحلیل های آماری برای هر دو خرده مقیاس انجام شد و 2 آیتم که همبستگی کمتر از  30 ./ داشتند از پرسشنامه حذف شدند. پرسشنامه نهایی دارای 21 سوال شد که 13 سوال (سوالات 2، 3، 5، 6، 8، 11، 15، 16، 17، 18، 19، 20 و 21) مربوط به خرده مقیاس (PMTE) و 8 سوال (سوالات 1، 4، 7، 9، 10، 12، 13 و 14) مربوط به خرده مقیاس (MTOE) بود. برای خرده مقیاس (PMTE) 8 سوال به صورت منفی نوشته شد و 5 سوال به صورت مثبت.  سوالات خرده مقیاس (MTOE) همگی به صورت مثبت نوشته شدند. پایایی خرده مقیاس ها به ترتیب برای (PMTE) آلفای کرونباخ 88./ و برای (MTOE) آلفای کرونباخ  77./  گزارش شده است. تحلیل فاکتور های تاییدی نشان داد که دو خرده مقیاس از یکدیگر مستقل هستند، که تایید کننده روایی سازه (MTEBI) است. ساختار اصلی (MTEBI) به وسیله تجزیه تحلیل تاییدی فاکتورها با استفاده از  برنامه EQS  آزموده شد (انوچ و همکاران، 2000).
با توجه به آنکه تحقیق پیرامون خودکارامدی معلمان و دانشجو معلمان ایرانی در تدریس ریاضی مبرم و ضروری است و ابزاری استاندارد برای سنجش خودکارامدی آنان در تدریس ریاضی وجود ندارد، لذا ما در این تحقیق به دنبال هنجار یابی پرسشنامه عقاید کارامدی معلمان (MTEBI) که توسط انوچ و همکاران (2000) ساخته شده هستیم تا اساسی باشد برای تحقیقات بعدی در زمینه خودکارامدی دانشجو معلمان در تدریس ریاضی.
گزارش پیشرفت کار:
داده های این پرسشنامه جمع آوری شده و در مرحله تجزیه تحلیل است. امید است که در اردیبهشت ماه امسال نتایج را منتشر کنیم.

از آنجایی که این وبلاگ
به روز رسانی نخواهد شد، شما می توانید نتایج این تحقیق را در
این
آدرس
مشاهده کنید


پیوند به سایت های مرتبط با تعلیم و تربیت