سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ارتباط سبکهای مقابله ای باهوش هیجانی در دانش آموزان

یکشنبه 88/10/13 3:11 عصر| هوش هیجانی، سبکهای مقابله ای | نظر

ارتباط سبکهای مقابله ای باهوش هیجانی در دانش آموزان
سید داود محمدی –سید اسماعیل ترابی-دکتر بنفشه غرایی   
مجله روانپزشکی وروانشناسی بالینی ایران- سال چهاردهم- شماره 2- تابستان 1387-183-176

هدف:برسی تعین ارتباط سبکهای مقابله ای با هوش هیجانی دردانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران.
سوالهای پژوهش: بین هوش هیجانی ومولفه های آن با سبکهای راهبردی مقابله ای چه ارتباطی وجود دارد ؟و وزن هوش هیجانی در پیش بینی راهبردها وسبکهای مقابله ای چه اندازه است؟
روش پژوهش : این پزوهش از نوع توصیفی - همبستگی است. در این پژوهش سبک های مقابله ای به عنوان متغیر ملاک ومتغیر هوش  به عنوان متغیر پیش بین برسی شده اند.
جامعه  پژوهش را همه دانش آموزان مقطع راهنمایی  شهر تهران تشکیل داده اند .آزمودنیها 420 نفر(195 نفر پسر -225نفر دختر)بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای – چند مرحله ای وتصادفی انتخاب شدند .برای انتخاب آزمودنیها نخست ازمناطق شهر تهران سه منطقه ازبین مناطق جنوب- مرکز وشمال تهران (1-6-16) به تصادف انتخاب شدندوسپس از هر منطقه یک مدرسه پسرانه ودخترانه به تصادف گزینش شدند درهرمدرسه نیز از هریک از مقاطع اول ودوم وسوم راهنمایی یک کلاس واز هر کلاس نیز 25 نفر انتخاب شدند. پس از توجیه وجلب نظر پرسش نامه ها(پرسشنامه مقیاس مقابلهای نوجوانان ACIوپرسشنامه هوش هیجانی شوت SSRI) به آنها تحویل گردید پرسشنامه 30 نفر به علت کامل نبودن کنار گذاشته شد ونهایتا پرسشنامه 420 نفر با روش ضریب همبسگی وتحلیل رگرسیون تحلیل شد.
یافته ها : بین هوش هیجانی ومولفه های آن با هریک از سه سبک مقابلهای کارامد –ناکارامد-ورجوع به دیگران(وراهبردهای مقابله ای مربوط به این سبکها) ارتباط مثبت معنادار دیده شد (P<0/001 ) همچنین هوش هیجانی میتوانست هر یک از این سه سبک مقابله ای را به طور معنی دار پیش بینی کند (P<0/001) .همچنین رابطه بین هوش هیجانی کل ومولفه های آن با سبک مقابله ای کارامد بیشتر از سبک مقابله ای مراجعه به دیگران وآن هم بیشتر از سبک مقابله ای ناکارامد است.
همچنین ضریب رگرسیون متغیر پیش بین نشان میدهد که هوش هیجانی با اطمینان بیش از %99 میتواند سبک مقابله ای کارامد- ناکارامد ومراجعه به  دیگران را  تبین کند.
نتیجه گیری : این بررسی  نشا ن داد که هوش هیجانی ومولفه های آن با هر سه سبک مقابله ای ارتباط  مثبت معنادار دارند وارتباط های میان هوش هیجانی وسبکهای مقابله ای کارامد ومراجعه به دیگران  بیشتر از سبک مقابله ای ناکارامد است .
همانگونه که بیان شد یافته های پژوهش حاضر با نتیجه گیری کلی برآمده از پیشینه پژوهشی که گویای ارتباط مثبت هوش هیجانی با راهبرد های کارامد وارتباط منفی آن با راهبردهای ناکارامد است (سالوی وهمکاران 1999-به نقل از هانا ونیکلا2003-سیاروچی وهمکاران2006) همسویی ندارد .گرچه  پیش بینی میشود سبکهای مقابلهای کارامد وناکارامد متضاد یکدیگر بوده وفردی که یک سبک را به کار میبرد  از سبک دیگر به میزان کمتری بهره میگیرد واز این رو ممکن است هوش هیجانی با یکی از آنها ارتباط مستقیم داشته باشد.اما یافته های برخی از پژوهش ها گویای  آن هستند که مسئله میتواند پیچیده تر از این باشد.
نویسندگان مقاله حاضر این فرضیه را مطرح نمودند که همبستگی مثبت هوش هیجانی با هر دو سبک مقابله ای کارامد وناکارامد به علت بالا بودن میزان بکار گیری آزمودنی ها ی با هوش از هر دو سبک یاد شده است. مشاهدات در تایید همین فرضیه است .به بیان دیگر یافته ها نشان میدهند  افرادی که هر از این سبکهای مقابله ای را بیشتر به کار میبرند به طورهم زمان سبک دیگر را نیز به کار میبرند. به بیان دیگر دانش آموزان با هوش هیجانی بالا برای مسلط شدن بر محیط واسترس های خود به تلاش های ناکارامد هم روی می آورند.
نظر محققین : به هر روی دلیل روی آوردن دانش آموزان با هوش هیجانی بالا به راهبردهای مقابله ای ناکارامد نیاز به برسی  بیشتر وگسترده تر دارد.واز آنجا که هدف اساسی آموزش آماده کردن کودک ونوحوان برای ورد به زندگی اجتماعی –فرهنگی واقتصادی است یافته های این پژوهش میتواند در این زمینه سودمند باشد.
تلخیص: سعید فرمانی

گروه های همتا ، مقبولیت عمومی و برتری اجتماعی

دوشنبه 88/10/7 1:24 صبح| مقبولیت عمومی، برتری اجتماعی، چکیده مقاله، گروه های همتا | نظر

گروه های همتا ، مقبولیت عمومی و برتری اجتماعی :
نقش های اجتماعی در بین دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری ودانش آموزان بدون ناتوانی یادگیری
محققین : دیوید بی.استل ودیگران (2008)
Journal of learning disabilities, 42(1), 5-14

سوال پژوهش: این تحقیق در صدد بررسی نقش های اجتماعی دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری در مقایسه با همتایان آنان است.این مطالعه نقش های درون گروهی (تعلق به یک گروه ومرکزیت در گروه )،ویژگیهای گروه های همتا (اندازه گروه ومرکزیت گروه در شبکه اجتماعی مدارس) و سه ترکیب از پایگاه اجتماعی ‌: بهترین دوست ، مشهور بودن و مرجع اجتماعی بودن را بررسی میکند.
جامعه ،نمونه وروش : جامعه این تحقیق تمام دانش آموزان پایه سوم 7 مدرسه دبستانی ِ مناطق شهری وحومه شهر مید وسترن است.برای شرکت در این آزمایش از تامی دانش آموزان این مدارس دعوت شد وآنهایی که خود ووالدینشان رضایت داشتند در تحقیق شرکت دادخ شدند.که678 دختر و683 پسر بودند.این افراد  از دو نظر همتا بودند ،اول اینکه یک سال بطور جداگانه در دو بخش مدرسه بودند( بخش دانش آموزان دچار ناتوانی وبخش دانش آموزان عادی) و همگی تا پایان تحقیق در مدارس خود باقی ماندند.
روش تحقیق : این تحقیق از نوع مطالعات طولی است که به مدت سه سال کودکان را از پایه سوم تا ششم پیگیری میکند .دانش آموزن دچار ناتوانی را با دانش آموزا عادی می آمیزد ونقش های اجتماعی آنان را برسی میکند.
ابزار : برای سنجش مرکزیت در گروه ،مرکزیت گروه در شبکه اجتماعی کلاس ،تعلق به گروه واندازه گروه از مقیاس (scm) استفاده شد.برای سنجش بهترین دوست دانش آموزان باید از لیست کلاس حداکثر 6 نفر را به عنوان بهترین دوست انتخاب کنند که به اولین انتخاب 6 امتیاز وبه آخرین انتخاب 1 امتیاز تعلق میگیرد.برای سنجش شهرت ومحبوبیت از دانش آموزان خواسته میشود که حداکثر 3 نفر را که بهترین معرف آیتم های اجتماعی ،تحصیلی ورفتاری هستند نام ببرند.برای برتری اجتماعی از دانش آموزان خواسته میشد که حداکثر سه نفر را که بیشترین محبوبیت و 3 نفر که کمترین محبوبیت را داشتند نام ببرند ودر ادامه برتری اجتماعی توسط معیار توصیف شده توسط کوی وداج (1983) محاسبه شد.
برای تجزیه تحلیل داده ها از مدل سلسله مراتبی لاینر استفاده شد ونتایج زیر بدست آمد
نتایج : نتایج نشان داد که دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری متعلق به گروه های همتا در قیاس با همکلاسی هایشان پایه اجتماعی مشابهی را در گروه خود داشتند و به گروه هایی با اندازه های مشابهی متعلق بودند.در مقابل ،دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری پایه اجتماعی پایین تری نسبت به همتایانشان در کلاس درس داشتند.بویژه کودکان با ناتوانی یادگیری نمرات کمتری از لحاظ بهتریم دوست بودن ،مشهور بودن وبرتری اجتماعی گرفتند .این اخلافات از همان آغاز تحقیق(بهار پایه سوم)خود را نشان داد و به طور قابل ملاحظه ای ثابت باقی ماند .این یافته ه ها نشان میدهد که اگر چه دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری متمایل هستند که بخشی از گروه های اجتماعی با شند، آنها همچنان در پایگاه اجتماعی در سرتاسر دوره کودکی در مقایسه با همتایان خود پایین تر باقی میمانند
نظر محقق : نتایج این تحقیق پیشنهاد میکند که در طولانی مدت تداخل ِدانش آموزان دچار نانوانی یادگیری با دانش آموزان عادی نقش های مهمتری برای دانش آموزان دچار ناتوانی به بار نمی آورد.اگر چه این دانش آموزان دوستان زیادی پیدا میکنند ودر گروه پذیرفته میشوند ، ولی همچنان در نظر همتایان ورای گروه خود نواقص خود را حفظ میکنند.


تاثیر قصه درمانی بر راهبردهای رویارویی کودکان با مشکلات یادگیری

دوشنبه 88/10/7 1:23 صبح| قصه درمانی، مشکلات یادگیری، چکیده مقاله | نظر

تاثیر قصه درمانی بر راهبردهای رویارویی کودکان با مشکلات یادگیری
پژوهش در حیطه کودکان استثنایی20/سال ششم،شماره 2،تابستان 1385/603-622
مجید یوسفی لویه و آذر متین

سوال تحقیق: قصه درمانی چه تاثیری بر راهبردهای رویارویی کودکان با مشکلات یادگیری دارد؟
روش(جامعه ،نمونه وروش نمونه گیری ): پژوهش حاضر در چهار چوب روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون  پس آزمون با گروه کنترل صورت گرفته است.جامعه آماری را دانش آموزان دختر وپسر دارای مشکلات یادگیری پایه چهارم ابتدایی مدارس شهر تهران تشکیل میدهند. در انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شده است .بدین صورت که ابتدا از بین مناطق آموزش پرورش شهر تهران ناحیه جنوب به طور تصادفی انتخاب شد ،سپس منطقه 16 از این ناحیه انتخاب شدواز فهرست مدارس منطقه 16 به طور تصادفی 4 مدرسه (2مدرسه دخترانه و2مدرسه پسرانه)انتخاب شد.از میان این مدارس 60نفر از دانش آموزانی که از نظر معلمان عملکرد تحصیلی آنها تنها در یکی از حوزه های خواندن ،نوشتن،یا حساب به طور چشمگیری پایین تر از حد انتظار بودندو فاقد ناتوانی ومشکلات بارز جسمانی ورفتاری نبودند انتخاب شدند.سپس روی این آزمودنی ها آزمون ماتریسهای پیش رونده ریون اجرا شد وآزمودنیهایی که مشکلاتی در یکی از حوزه های خواندن، نوشتن یا حساب داشتند انتخاب شدند .ازبین افرادی که در مرحله آخر انتخاب شده بودند آزمون سیاهه راهبردهای رویارویی اجراشد.و20 نفر که در دو راهبرد رویارویی فعال وجستجوی حمایت نمرات کمتری گرفتند انتخاب شدند(نیمی دختر نیمی پسر)سپس این 20 نفر به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند (2گروه آزمایش و2گروه کنترل)تقسیم شدند.
ابزار: درهمتا کردن دو گروه آزمیش وکنترل از آزمون هوش ریون (فرم کودکان استفاده شد)برای ارزیابی کودکان ،در هنگام رویای با موقعیت های فشار زا از سیاهه راهبردهای رویارویی استفاده شد.این سیاهه یک پرسشنامه 38 سوالی است که در آن کودکان با انتخاب گزینه ها،شیوه های رویارویی خود را با موقعیتهای فشار زا تعیین میکنند.ابزار دیگر قصه است .12 قصه کوتاه محقق ساخته بر مبنای شاخص های رویاروی موثر در سیاهه راهبردهای رویارویی (دو بعد فعالوحمایتی)مورد استفاده قرار گرفت.
روش اجرا: پس از تقسیم بندی گروه ها برای گروه آزمایش به مدت 12 جلسه نیم ساعته (طی 4هفته)12 قصه نا تمام ارائه شد وبا طرح پرشس هایی در خصوص صه ،آزمودنی ها بطور فعال در موضوع شرکت داده میشدن د وپس از بحث اولیه در مورد راهبرد احتمالی قهرمان قصه وتصمیم گیری در خصوص ای راهبردها بر مبنای پیامدهاهی احتمالی ،بقیه قصه برای آنها خوانده میشد.در طی این مدت برای گروه کنترل 10 جلسه بحث آزادکه ربطی به مسائل گروه آزمایش نداشت برگزار شد.پس از آخرین جلسه برنامه قصه در مانی سیاهه راهبردهای رویارویی برای هر دو گروه اجرا شد .
نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشانگر ترمیم وبهبود راهبردهای رویارویی کودکان دارای مشکلات یادگیری در فرایند قصه گویی بود .واز این نظر با یافته های پژوهش های بسیاری از درمانگران دیگر همخوانی دارد.همچنین این پژوهش نشان داد که دختران وپسران در استفاده از راهبرد رویارویی فعال وحمایتی عملکردی مشابه دارند و کودکان دارای مشکلات یادگیری از راهبردهای حمایتی،بیش از راهبردهای رویارویی فعال استفاده میکنند. برای تبین این موضوع میتوان به این مساله اشاره کرد که پایین بودن عزت نفس ،باعث اتکای شدید به والدین ودیگر بزرگسالان میشود وهمین مساله آنها را به سوی استفاده از راهبردهای حمایتی بیشتر سوق میدهد واز سوی دیگر شواهد نشان میدهد که افرادی که از عزت نفس بالایی برخور دارند،از راهبردهای رویارویی فعال بیشتر استفاده میکنند.بطور کلی نتایج پژوهش حاضر بر اثر بخشی فن قصه درمانی برای کودکان دارای مشکلات یادگیری به ویژه زمانی که با فنون شناختی مانند راهبردهای حل مساله همراه شود،تاکید دارد
 

رفتار بی پروا و تجارب جنسی زنان بالغ

پنج شنبه 88/5/22 6:24 عصر| تجارب جنسی، زنان بالغ، رفتار بی پروا | نظر

Australian journal of educational & development psychology . Vol 9 , 2009,pp 34-46

Ronald L. Mullis & Lucy H. Byno & Michael Shriner & Ann K. Mullis

 

رفتار بی پروا و تجارب جنسی زنان بالغ

در این تحقیق ارتباط بین رفتار بی پروا و تجارب جنسی زنان بالغ (25-18سال) در میان دیدگاه شناختی اجتماعی مورد آزمون قرار گرفته است. بعلاوه، ارتباط بین عزت نفس و نگرش های جنسی نیز بررسی شده است.برای 364 دانشجوی لیسانسه زن با میانگین سنی 8/19سال، پرسشنامه تجربه جنسی، مقیاس عزت نفس روزنبرگ، مقیاس نگرش جنسی هندریک و پرسشنامه رفتار بی پروا اجرا شد. یافته ها نشان میدهد که زنان بزرگ سال در یک رنج کلی از رفتار های جنسی قرار می گیرند که توسط سطح بی پروایی رفتار و نگرشهای جنسی آنان شامل اعمال جنسی و سهل گیری، قابل پیش بینی است.

آزار غیر مستقیم

پنج شنبه 88/5/22 6:23 عصر| آزار غیر مستقیم، سلامت روانی نوجوانان | نظر

Australian journal of educational & development psychology . Vol 9 , 2009,pp 2-17

Anna Dedousis-Wallace & Rosalyn H. Shute

 

آزار غیر مستقیم : پیش بینی کننده مداخله معلم ونتیجه ارائه راهنمایی آموزشی درباره تاثیر سلامت روانی نوجوانان

ما ویژگیهای پیش بینی کننده احتمال مداخله معلم در آزار غیر مستقیم (55 معلم) و آموزش 45 دقیقه ای درمورد تاثیر سلامت روان را مورد آزمون قرار دادیم. همدلی کلی وجدی گرفتن آزار غیر مستقیم، پیش بینی کننده ای از احتمال مداخله معلمان بود، اما اطلاعات در مورد تاثیر سلامت روانی اینگونه نبود. آموزش، گاهی از تاثیر سلامت روانی و درک جدیت آزار غیر مستقیم را در مقایسه با گروه کنترل افزایش داد، هرچند همدلی برای قربانی واحتمال مداخله را افزایش نداد. توصیه ها شامل افزایش مهارتهای پایه ای، اندازه گیری خودکارامدی و تمرکز روی افزایش همدلی کلی بیشتر از همدلی ویژه برای قربانیان است.


تاثیر انحراف از گستره سنی معین شده برای پرسشنامه غربالگر رشدی کو

پنج شنبه 88/5/22 6:22 عصر| پرسشنامه غربالگر رشدی کودکان | نظر

Australian journal of educational & development psychology. Vol 8 ,2008,pp 98-102                       

Harald Janson & Jane Squires & J?rg Richter

 

تاثیر انحراف از گستره سنی معین شده برای پرسشنامه غربالگر رشدی کودکان، تکمیل شده توسط والدین

حساسیت آزمونهای غربالگری رشد به سن وابسته است. ما اثر مرحله واقعی سنی و مراحل پرسنامه ASQ)) تکمیل شده توسط والدین برای کودکان 4-6 سال- را در ارتباط با گستره سنی مشخص شده برای پرسشنامه بررسی کردیم. داده ها از پرسشنامه 2633 فرد نروژی جمع آوری شد.10%از کودکان مناسب سن غربالگری،22% از کودکان 2-1 ماه کوچکتر از سن غربالگری و5%از کودکان 2-1 ماه بزرگ تر از سن غربالگری بودند. نتایج اهمیت توجه به سن بچه ها در غربالگری رشدی را برجسته ساخت.


تاثیر پسخوراند زیستی

پنج شنبه 88/5/22 6:20 عصر| ADHD، پسخوراند زیستی | نظر

Australian journal of educational & development psychology. Vol 8 ,2008,pp 72-84

Krestina L. Amon1 & Andrew Campbell

 

آیا کودکان دچار ADHD میتوانند بوسیله پسخوراند زیستی بازیهای ویدئویی ،آسوده سازی وتکنیک های تنفس را یاد بگیرند؟

این مطالعه تاثیر بازی  سفری به والید دیواین  را به عنوان ابزار آموزش مدیریت مهارت تنفس وآسوده سازی در دانش آموزان دچار نقص توجه وبیش فعالی را  مورد بررسی قرار می دهد.کودکان بوسیله کاربرد درست ضربان قلب و تکنیک های تنفس (که به وسیله سه سنسور اندازه گیری میشد) بازی می کردند. خانواده ها پرسش نامه هایی برای اندازه گیری رفتار وتغیرات احساسی کودکان پر کردند.گروه آزمایش(24نفر)کاهش معناداری در نمرات پرسشنامه ADHDنشان داد(F(1/34), 19/90).والید دیواین پتانسیل خود را در آموزش تنفس وتکنیکهای آسودگی، برای کاهش آشفتگی رفتارها در کودکان دچار ADHDنشان داد.


اعتقادات دانش آموزان در مورد پرخاشگری وارتباط بین اعتقادات وسطح

پنج شنبه 88/5/22 6:19 عصر| پرخاشگری، دانش آموزان دبیرستان، غنا | نظر

Australian journal of educational & development psychology. Vol 8 ,2008,pp 64-71                                    

Nana Opoku Owusu-Banahene & Francis K. Amedahe

 

اعتقادات دانش آموزان در مورد پرخاشگری وارتباط بین اعتقادات وسطح پرخاشگری گزارش شده : مطالعه دانش آموزان سال بالای دبیرستان در غنا

این مطالعه تفاوتهای جنسی بین اعتقادات دانش آموزان بالغ غنایی درباره پرخاشگری وارتباط آن با سطح پرخاشگری گزارش شده آنان را آزمایش می کند .800 دنش آموز سال بالای دبیرستانی از 8 دبیرستان در این مطالعه شرکت کردند.فرض شده که دانش آموزان دختر و پسر به ترتیب نمرات بالایی در عقاید وسیله ای نسبت به پرخاشگری دارند.عقاید وسیله ای ارتباط مثبتی با سطح پرخاشگری گزارش شده دارد.در حالی که عقاید بیانگر رابطه منفی با سطح پرخاشگری گزارش شده دارد .وسیله بکار برده شده برای تعیین سطح پرخاشگری پرسشنامه EXPAGG(REVISED) و پرسشنامه فوچ بود .مشخص شد که دختران نمرات بالا در عقاید وسیله ای وپسران در عقاید بیانگر نمرات بیشتری می گیرند.عقاید وسیله ای در مورد پرخاشگری ارتباط مثبتی با سطح گزارش شده پرخاشگری دارد.این مطالعه به فهم ما از رابطه بین اعتقادات وسطح پرخاشگری توسط بررسی این امر در یک فرهنگ غیر غربی افزود

ارزیابی خود کارامدی والدین در مدیریت فرستادن فرزندان به مدرسه

پنج شنبه 88/5/22 6:17 عصر| خود کارامدی والدین، ترجمه مقاله | نظر

Australian journal of educational & development psychology. Vol 8 ,2008,pp 36-48

Rebecca Giallo & Mandy Kienhuis & Karli Treyvaud & Jan Matthews

 

ارزیابی خود کارامدی والدین در مدیریت فرستادن فرزندان به مدرسه

خودکارامدی والدین در مدیریت فرستادن دانش آموزان به مدرسه ،توسط 763 مادر استرالیایی که فرزندانشان تحصیلات دبستانی خود را آغاز کرده بودند، ورد بررسی قرار گرفت.در تجزیه تحلیل فاکتور ها مشخص شد که دو فاکتور خود کارامدی و نگرانی  56/6 کل واریانس خود کارامدی والدین را توجیه می کنند.این فاکتورها نشان دادند که ثبات درونی خوبی دارند. روایی PSMTSS با استفاده از مقیاس خودکارامدی والدینPSOC  (به عنوان یک معیار اندازه گیری)برقرار شد. تجزیه تحلیل مقدماتی نشان می دهد که ارتباط معناداری بین خود کارامدی والدین در مدیریت فرستادن بچه ها به مدرسه و میزان سازگاری کودکان با مدرسه وجود دارد. کاربردها ومفاهیم اینچنینی برای فرستادن بچه ها به مقاطع بالاتر تحصیلی وخودکارامدی والدین در حال بررسی است


اثرات تکرار در دیدن فیلم بر روی اطلاعات ضمنی وآشکار

شنبه 88/5/10 8:45 عصر| دریافت پیام، فیلم | نظر

Australian journal of educational & development psychology. Vol 7 ,2007,pp 98-107               

 Helen Skouteris & et all

 

آیا کودکان پیام را دریافت میکنند ؟ اثرات تکرار در دیدن فیلم بر روی اطلاعات ضمنی وآشکار

هدف این مطالعه بررسی اثرات تکرار در دیدن فیلم بر روی درک اطلاعات ضمنی وآشکار در یک فیلم انیمیشن است. 73 کودک پیش دبستانی یک فیلم انیمیشنی را تماشا کردند و درک اطلاعات آنها پس از 1 و 5 بار دیدن تست شد. تکرار در دیدن فیلم فقط درک اطلاعات آشکار را آسان تر می ساخت. هرچند پس از این تحلیل آشکار شد که درک ضمنی وآشکار کودکان از شخصیت مرکزی ثاندربالت به طور معناداری در سرتاسر موقعیت تماشای فیلم افزایش یافت. در حالیکه تکرار دردیدن فیلم فقط درک آشکار دانش آموزان را از شخصیت پَت افزایش داد. مفاهیم تئوری وعملی این یافته ها مورد بررسی است.


   1   2      >

پیوند به سایت های مرتبط با تعلیم و تربیت